Maj 2021

 

Til vore medlemmer.                                                          Elsted d. 13. maj 2021

 

     Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Elsted Landsbylaug

 

   Mandag d. 7. juni kl. 18.30 i Elsted Sognegård.

 

Kl. 18.30 serveres et let traktement samt øl, vand og vin. Ca. 19.15 starter generalforsamlingen med følgende dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

 

1. Valg af dirigent og referent                                                                                                                                          
2. Bestyrelsens beretning for 2019
3. Godkendelse af regnskab for 2019, og budget for 2020                                               
4. Valg til bestyrelsen. På valg er Toni Andersen (modtager ikke genvalg) og Sven Aage Christensen                                                                                                                      
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen                                                                                   
6.  Valg af revisor                                                                                                                     
7. Valg af revisorsuppleant                                                                                                     
8. Indkomne forslag                                                                                                                 
9. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Sven Aage Christensen, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Referat af generalforsamlingen og konstituerende bestyrelsesmøde udsendes efterfølgende til alle medlemmer.

 

Efter generalforsamlingen serveres kaffe, te og kage.

 

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen                                                                                                                   
bestyrelsen