Maj 2021

 

Til vore medlemmer.                                                          Elsted d. 13. maj 2021

 

     Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Elsted Landsbylaug

 

   Mandag d. 7. juni kl. 18.30 i Elsted Sognegård.

 

Kl. 18.30 serveres et let traktement samt øl, vand og vin. Ca. 19.15 starter generalforsamlingen med følgende dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

 

1. Valg af dirigent og referent                                                                                                                                          
2. Bestyrelsens beretning for 2020
3. Godkendelse af regnskab for 2020, og budget for 2021                                               
4. Valg til bestyrelsen. På valg er: Birgit Krarup, Sonni Larsen og Jørgen Andersen (alle modtager genvalg)                                                                                                                     
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen                                                                                   
6.  Valg af revisor                                                                                                                     
7. Valg af revisorsuppleant                                                                                                     
8. Indkomne forslag                                                                                                                 
9. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Sven Aage Christensen, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Referat af generalforsamlingen og konstituerende bestyrelsesmøde udsendes efterfølgende til alle medlemmer.

 

Efter generalforsamlingen vil der være plancher med billeder fra Elsted taget af Søren Kæmpe og Tage Petersen. Dertil serveres kaffe, te og småkager.

 

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen                                                                                                                   
bestyrelsen